Drobečková navigace

Úvodní stránka > Kronika Obce

Kronika Obce


V roce 2018 si připomeneme řadu výročí z českých dějin.

Podívejme se, co se v „osmičkových letech“ dělo v Chrudichromech:

 

1848  ZRUŠENÍ ROBOTY

V roce 2018 si připomeneme 170 let od zrušení posledních zbytků roboty. U této historické události byl i František Kovář, poslední rychtář v Chrudichromech. Rychta byla tenkrát v domě č. 24.

Do historie se zapsal svým vystoupením na zemském sněmu v Kroměříži roku 1848, kdy jménem přítomných sedláků z Moravy děkoval císaři Ferdinandu Dobrotivému za zrušení posledních zbytků roboty.

Fr. Kovář nechal v roce 1849 postavit litinový kříž na kamenném podstavci na památku zrušení roboty. Kříž stojí u silnice směrem na Boskovice, v roce 2015 byl renovován a vysázeny u něj dvě nové lípy.

 

1918   SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO

České země prožily za první světové války závěrečnou etapu habsburské vlády. Válka pro Rakousko-Uhersko začala 28. července 1914 vypovězením války Srbsku. Tato odveta za atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda d´Este se však v průběhu srpna rozrostla v celoevropský a následně celosvětový konflikt.

Počáteční loajalita Čechů k monarchii se v důsledku válečných ztrát a dramatického zhoršení zásobovací situace na konci války změnila v odpor k pokračujícím bojům a v národnostní požadavky. V čele zahraničního odboje stáli Tomáš Garrigue Masaryk, Milan Rastislav Štefánik a Edvard Beneš. Domácí odboj v čele s  Karlem Kramářem a Aloisem Rašínem zesílil až v závěru války.

Porážka centrálních mocností a hospodářský kolaps válkou zničené monarchie vyústily na podzim roku 1918 k rozpadu Rakouska-Uherska.

28. října 1918 byla ustanovena První československá republika.

11. listopadu 1918 Německo podepsalo příměří.

Důsledkem světové války byl zánik Rakouska-Uherska, carského Ruska, Německého císařství a Osmanské říše a vznik nástupnických států.

Rakousko-Uhersko se rozpadlo na Československo, Rakousko a Maďarsko. Vytvořeny byly nové státy, Polsko a Jugoslávie.

Zbylé území Rakousko-Uherska připadlo Rumunsku a Itálii. Ruská Besarábie byla připojena k Rumunsku.

V roce 1919 byla připojena Podkarpatská Rus k Československu.

Francie získala zpět od Německa Alsasko a Lotrinsko a Německo přišlo o všechny své kolonie. Spojené státy americké získaly vedoucí postavení ve světě a staly se hlavní mocností.

 

Ve školní kronice v Chrudichromech najdeme k událostem 1918 mimo jiné tyto záznamy:

Dne 3. března 1918 uzavřen mír v Brestu Litevském - smlouva potvrzovala vítězství ústředních mocností na východní frontě - kapitulace Ruska.

Dne 10. a 11. března 1918 v obci vyvěšeny prapory na počest uzavření míru v Brestu Litevském mezi Rakouskem a Ruskem a nově se ustavivší republikou Ukrajinskou.

Dne 17. července 1918 ukončeno upisování na 8. válečnou půjčku. V obci bylo upsáno 6200 korun.

Dne 28. října 1918 byl prohlášen Národním výborem v Praze samostatný československý stát. Školní budova byla po tři dny ozdobena prapory českých barev. Tím dnem převzal Národní výbor československý v Praze prozatímní vládní moc v celém území československém.

V pátek 8. listopadu 1918 konána byla domácí školní slavnost, ve které správce školy promluvil k mládeži o významu české státní samostatnosti. Den 8. listopadu 1918 byl poslední vzpomínkový den nešťastné Bílé hory a z té příčiny byl dnem feriálním na všech školách obecných, měšťanských, středních, ústavech učitelských i na školách odborných.

 Dne 11. listopadu 1918 povoláni byli Národním výborem do zbraně schopní vojáci a nevojáci ve stáří od 18 do 45 roků. Přísaha k vojenské službě nastoupivších vojínů konala se v Brně dne 13. listopadu 1918 za přítomnosti delegátů brněnského okresního Národního výboru a místního velitele. Po přísaze konala se přehlídka všeho přítomného vojska, které přihlížely obrovské zástupy obecenstva.

Dne 11. listopadu 1918 vzdal se císař Karel I. trůnu. Téhož dne prohlášeno německé Rakousko republikou jakožto součástka Velkoněmecké republiky. Císař Karel I. Opustil ještě toho dne automobilem Schönbrunn a odebral se do Ekartsau, kde se začátkem podzimu rodina jeho zdržovala. Vlády se ujala Německo-rakouská státní rada. Německý císař Vilém II. Vzdal se trůnu dne 8. listopadu, načež Německo dne 10. listopadu 1918 kapitulovalo. Císař prchl do ciziny.

Ve čtvrtek dne 14. listopadu 1918 sešlo se Československé národní shromáždění v zasedací síni zemského sněmu v Praze k ustavující schůzi. Při té schůzi sestavila se nová československá vláda, která byla zvolena ve středu dne 13. Listopadu 1918 odpoledne Národním výborem. Ve schůzi Prozatímního Národního shromáždění byla vyhlášena česká republika. Prezidentem zvolen byl Tomáš G. Masaryk.

Dne 18. listopadu 1918 vyhlášena Národní půjčka svobody - byla prvním zdrojem peněz nového státu, na 4%, splatná 1.12.1922. V obci bylo upsáno 400 korun.

V sobotu dne 21. prosince 1918 přijel do Prahy po čtyřletém pobytu v cizině první prezident České republiky profesor Dr. Tomáš G. Masaryk. Na oslavu této významné události konána byla 21. prosince t.r. školní slavnost.

 

Dobročinnost

Sbírky, bazary a různé charitativní akce během války a po válce pořádal stát, dobročinné organizace, dobrovolníci. Hodně se zapojovaly školy - učitelé, žáci, rodiče. Cílem byla podpora vojáků, vdov a sirotků po padlých.

V roce 1918 proběhlo i v Chrudichromech 12 sbírek a dobročinných akcí.

Například:

Dne 11. ledna 1918 proběhla sbírka ve prospěch nově vzniklého Českého srdce.

České srdce - československá sociální péče v Rakousku byla dobročinná sociální organizace, která vznikla na sklonku 1. světové války na podporu hladovějících dětí, sirotků a vdov ve dvou městech monarchie, v Praze a ve Vídni. Pražská pobočka zanikla roku 1923.

Dne 10. a 17. března 1918 omladina hrála divadlo, jehož výtěžek byl určen na dobročinné účely, mimo jiné na pomník padlým českým vojínům na hřbitově ve Svitávce.

Dne 14. dubna 1918 sbírka ve prospěch Českého srdce 75 korun.

 

Rekvírování

V zemědělství se za války nutně musela projevit chybějící mužská pracovní síla, nedostatek dovážených hnojiv a osiv. Propad v zemědělské produkci následně způsobil i pokles v potravinářském průmyslu. Prosperoval pouze těžký a zbrojní průmysl a také obuvnický průmysl díky armádním zakázkám. Průmyslu časem začalo chybět uhlí, které nemohlo být přepravováno.

V roce 1915 byl zaveden přídělový systém potravin. Na venkově byla lidem zabavována mouka, obilí, seno, sláma.

Počátkem roku 1918 trpěli bídou a hladem nejen civilisté, ale stále častěji i vojáci. Lidé schovávali potraviny, kde se dalo, aby jim je nesebrali. Kvetl černý trh s potravinami.

Pole obdělávaly ženy i děti, chyběli jim k tomu koně, které zabavila armáda. Obilí se mlelo pouze na povolení, do chleba se přidávala sláma a otruby.

Zásobovací potíže a epidemie způsobovaly vysokou úmrtnost. Zemědělská produkce poklesla koncem války nejméně o 40%. V zimě 1917/1918 zasáhl města v Rakousku-Uhersku velký hlad.

Rekvírování se nevyhnulo ani Chrudichromům, v roce 1918 to bylo několikrát do roka.

Například:

Dne 8. února 1918 byla vykonána rekvizice přebytečného obilí a bramborů z onoho množství, které rolníkům na osetí pozemků a k výživě domácnosti při předešlé rekvizici ponecháno bylo.

Dne 12. dubna 1918 odvedeno bylo válečnému vyživovacímu úřadu 18,85 q bramborů.

Rekvírování zvonů

Pro potřeby válečného průmyslu (výroba děl) byly obcím odebírány zvony od počátku války. K masovým rekvizicím došlo v roce 1916, kdy z každého okresu mělo být odevzdáno nejméně 2/3 celkové hmotnosti zvonů. Druhá velká rekvizice (1917) postihovala všechny zvony, s výjimkou historických, signálních a malých zvonů.

 

1928 SÁZENÍ LIP SVOBODY

Víte, na kterém místě v Chrudichromech byly v roce 1928 vysazeny dvě lípy? Budu ráda, když mi to řeknete, nebo napíšete. Nápovědu najdete níže v textu kroniky.

R. Měkutová, kronikářka

Text v kronice:

Oslava 10. výročí naší samostatnosti 28.10.1928

Významný den 10. výročí naší samostatnosti (28. říjen 1928) oslaven byl na základě dohody místní osvětové komise s obecním zastupitelstvem a místními spolky, ujednané ve slavnostní schůzi dne 10. října následovně: v předvečer svátku (27. října) provedeno osvětlení obce. Mnohé domy jsou ozdobeny prapory, ve všech oknech září světla. Předvečer slavnosti jest nejen radostným očekáváním svátku, ale i „Dušičkami“ padlých a obětovaných naší svobodě.

Vlastní slavnost, sázení jubilejních lip, konána v neděli odpoledne dne 28. října. Již brzy po poledni shromažďovali se žáci i občané u školy, odkudž rázem 2. hodiny odebrali se v průvodu na náves ke kapličce, kde již den před tím vsazeny byly 2 mladé jubilejní lipky. V čele průvodu nesena státní vlajka, žáci měli v rukou malé papírové praporky. Po příchodu na místo starosta obce, pan František Kovář, uvítal přítomné, načež po krátkém úvodu předal slovo místnímu správci školy, panu Jaromíru Tomáškovi, který promluvil ke shromážděným na téma Deset let republiky. Ku konci své řeči doporučil nově vsazené lípy ochraně občanů i dětí, načež přednesením vhodných básní a zapěním národních našich hymen slavnost ukončena. Večer pak sehrála místní Omladina divadlo „28. říjen“, před nímž o významu dne promluvil P. Tuček, kaplan z Boskovic.

 

1938 MNICHOVSKÁ DOHODA

Ze záznamů v chrudichromské kronice:

Mobilizace

23. září po desáté hodině rozšířena byla rozhlasem zpráva, kterou byla prezidentem republiky vyhlášena všeobecná mobilizace všech mužů do 40ti let, koní i vozidel. Do šesti hodin po vyhlášení měl každý nastoupit cestu ke svému vojenskému útvaru. Této noci už lidé málo spali a někteří ještě v noci nastupovali cestu. Příštího dne o sedmé hodině přivezena byla zvláštním poslem z okresního úřadu mobilizační vyhláška a hned vybubnována. A již bylo vidět muže s kufříky, s balíky ubírat se na vlak. Během dopoledne odešli všichni, kupodivu většinou vesele. Narukovali z Mokřice: Řezníček František, Dvořák Josef, Řezníček Jakub, Hrubý Jan. Z Dědiny: Hrubý František, Oujezdský Jan, Novotný František, Janků Alois, Hacar kočí u Jaroslava Loubala. Z Podevsí: Fiala Rudolf, Klon Antonín, Staněk Alois, Nezval František, Svoboda Bedřich. Z Požáru: Přikryl Ludvík.

Mnichov

29. září byla schůzka státníků Německa, Itálie, Francie, Anglie v Mnichově, kde bylo rozhodnuto, by k zachování míru postoupeno bylo sudetské území Německu. Nové zmenšené hranice republiky mají býti zaručeny těmito mocnostmi. Ze Slovenska a Podkarpatské Rusi mají býti postoupeni Maďarsku části s většinou maďarského obyvatelstva. Naše vláda vydala o tom prohlášení 30. září o páté hodině odpolední rozhlasem. Ani vyhlášení mobilizace nepůsobilo tak na lid jako tato zpráva o postoupení území.

Obsazování postoupeného území

Ve dnech 1.-10. října obsazovalo německé vojsko postoupené území. Lidé opouštěli ono území, ač vláda vyzývala, by tak nečinili. Mnozí odešli jen s nejnutnějším. Z našich občanů opustil své působiště jako přednosta stanice v Sudetech pan Oldřich Jaroš se ženou a dvěma dětmi. Přivezli si jen nejnutnější šatstvo a prádlo, nábytek a ostatní zařízení přestěhovali mnohem později.

Autonomie Slovenska

7. října byla vyhlášena autonomie Slovenska a jmenována slovenská vláda.

13. října přerušeno vyjednávání s Maďarskem vedené za účelem odstoupení území jižního Slovenska.

Rozpouštění komunistické strany

20. října rozpuštěna komunistická strana na celém území nové republiky.

28. říjen letos není svátkem, nýbrž pracovním dnem. Upuštěno od všech oslav a všechen čas věnován pilné práci, které je velmi třeba.

Překotné nákupy

Neklidné poměry obnovily v lidu vzpomínky na světovou válku a její nedostatky. Proto od prvních dnů mobilizačních mnozí dělali zásoby všeho možného, nejvíce poživatin, obuvi, šatstva, prádla a nač jen pomysliti. Ve dvou dnech po mobilizaci nebylo již ničeho řádného ke koupi. I peníze počali lidé ze záložen vybírati, takže vláda byla nucena vydati výnos, jímž se dovoluje pouze 20% z vkladu vybrati týdně. Některé zboží nebylo vůbec k dostání v obchodě, jednak překotným nákupem, jednak špatným dopravováním nového zboží.

Ceny poživatin

Ceny poživatin i přes pohnuté chvíle mobilizační zůstaly celkem na stejné výši jako roku předešlého. Po přechodném nedostatku v pohnutých dnech nastalo zase ve všem uklidnění a obchod šel normálně dál. Pouze jižního ovoce zdálo se býti mnohem méně. Jednak nové celní hranice a hlavně válka ve Španělsku brzdily dovoz k nám.

Zaměstnanost

Zaměstnanost v roce 1938 se oproti předešlému roku značně zlepšila. Hlavně kovoprůmysl byl dobře zaměstnán, též stavební průmysl. U úřednictva a státních zaměstnanců nastal velký přebytek, ježto přišlo mnoho sil z odstoupeného území. Byli ustanovováni jako přespočetní podle svých oborů u zdejších úřadů.

Posádka v Boskovicích

Po odstoupení sudetského území přestěhoval se pěší pluk do Boskovic. Vojáci dělali častá cvičení u naší obce i v obci, a tak obyvatelé a hlavně děti měli příležitost poznati blíže život vojáků.

Obsazení obcí na Jevíčsku

24. listopadu obsazeny některé obce na Jevíčsku a národnostní ostrůvek Brodek. Tím se posunuly hranice říše německé až na hranice našeho okresu u Šebetova, Kořence a Bukové.

President Dr. E. Hácha

30. listopadu provedena volba nového prezidenta republiky, poněvadž dosavadní prezident Beneš se úřadu vzdal a odjel do ciziny – Anglie. Prezidentem republiky zvolen Dr. Emil Hácha, dosud prezident vrchního soudu, rodem z Trhových Svinů v jižních Čechách.

 

 

1948  VÍTĚZNÝ ÚNOR – ÚNOROVÝ PŘEVRAT

Rok 1948 se do Českých a Slovenských dějin zapsal jako rok nástupu komunistické strany k moci:

20.2. demise nekomunistických členů vlády

21.2. komunistická manifestace v Praze na Staroměstském náměstí

22.2. sjezd komunistických závodních rad

24.2. generální stávka s 2 mil. zúčastněných – vše s cílem donutit prezidenta přijmout demisi vlády.

Komunisté vytvořili nové ozbrojené složky lidové milice

25.2. prezident Edvard Beneš demisi přijal pod nátlakem a ze strachu z občanské války a vojenského zásahu SSSR. Vláda byla doplněna komunisty.

10.3. tragická smrt ministra zahraničí dr. Jana Masaryka

30.5. volby do Národního shromáždění (70% kandidátů byli komunisté)

7.6. abdikace prezidenta dr. Edvarda Beneše

14.6. zvolení Klementa Gottwalda prezidentem

14.7. nová Ústava

3.9. úmrtí dr. Edvarda Beneše

Zápisů o dění v obci v roce 1948 v kronice mnoho není:.

Akční výbory

Očista ve vládě měla za následek očistu v nižších správních úřadech i v různých organizacích. K provedení očisty byly zřizovány akční výbory, které měly posouditi, zda ten či onen člen je natolik spolehlivý, aby mohl zastávati funkci v úřadě neb v organizaci. V naší obci byl též ustaven akční výbor. Očistu místního národního výboru provedl akční výbor tak, že zbavil členství v místním národním výboru všechny zástupce strany lidové, národně socialistické a na místě jejich dosadil členy ze strany komunistické.

Národní směna vítězství

V neděli 21. března byla provedena národní směna vítězství. V ten den byly okopány nově vysazené na místě uhynulých stromy v sadě obnovené „Svobody“. Práce vykonaly většinou školní děti za pomoci některých občanů (Řezníček Augustýn, Nezval aj.).

Rozprava o ústavě

30. dubna byla při veřejné schůzi občanstva večer v obecní kanceláři provedena rozprava o nové ústavě republiky československé. Rozpravu řídil řídící učitel Rudolf Sychra

Volby

V neděli 30. května provedeny byly volby do národního shromáždění. Ve zdejší obci zúčastnilo se 193 voličů. Podána byla jednotná kandidátní listina, na níž byli kandidáti všech stran národní fronty. Jako protikandidátka byl bílý, prázdný lístek. Pro jednotnou kandidátku bylo odevzdáno 130 hlasů, bílých lístků 57, 2 neplatné a 3 prázdné.

Klement Gottwald prezidentem

K volbě prezidenta republik zaslán byl jménem místního národního výboru vládě čsl. republiky telegram, v němž byl vysloven souhlas, aby prezidentem republiky byl zvolen Klement Gottwald. Po jeho zvolení prezidentem zaslán byl blahopřejný telegram místního národního výboru, Sokola, Svazu čsl. mládeže a hasičského sboru.

28. říjen

Den Svobody 28. říjen oslaven byl letos pod dojmem vyhlášení pětiletého plánu tak zvané pětiletky v dalším budování republiky. O tomto důležitém kroku na cestě ke zlepšení životní úrovně občanů a k nastolení socialismu promluvil na společné oslavě ve škole řídící učitel Rudolf Sychra.

 

 

1968  VSTUP SOVĚTSKÝCH VOJSK

Politické události v ČSR:

5.1.1968 Alexandr Dubček zvolen do funkce 1. tajemníka ÚV KSČ.

23.3.1968 abdikace prezidenta A. Novotného.

5.4.1968 zvolen prezidentem armádní generál Ludvík Svoboda a předsedou vlády zvolen ing. Oldřich Černík.

18.4.1968 předsedou Národního shromáždění zvolen Josef Smrkovský.

Text v kronice:

21.8.1968 byla celá veřejnost rozrušena zprávou radiové relace, že náš stát okupují jednotky Sovětského svazu, Bulharska, Polska, Maďarska a Německé demokratické republiky.

V těchto místech je text kroniky přelepen novým textem.

Nový text:

Nelze se divit, že tato zpráva zapůsobila velmi překvapivě na obyvatelstvo, když i třeba spojenecké vojsko bez předchozího uvědomění překročilo hranice.

Další nepřelepený text:

Tentokrát nebyly tyto jednotky vítány jako v roce 1945, kdy skončila válka s Německem, naopak v městech a oblastech, ve kterých se nacházely, byly zatarasovány průjezdy a chování k nim bylo přijímáno apaticky. Vysvětlování těchto armád na otázky, proč vlastně k nám přijeli, bylo jednoduše odůvodňováno tím, že se u nás provádí kontrarevoluce a oni že nás od ní přišli ochránit. Vojsko toto bylo vyzbrojeno a také přesvědčeno, že dojde skutečně k boji. Na silnicích, zdech a tarasech byla psána různá hesla, kterými byly tyto jednotky přesvědčovány o zbytečnosti jejich jednání a nevítání.

Ve značné části obyvatel ozvalo se nepochopení situace a dle zpráv tisku a rozhlasu asi 40 000 občanů našeho státu emigrovalo do zahraničí.

Obecní záležitosti

ONV Blansko navrhl připojení obce Chrudichromy k Boskovicím. Na základě toho byla svolána v Chrudichromech veřejná schůze, aby se občané k tomuto návrhu vyjádřili. Přítomni byli zástupci ONV a MěNV z Boskovic. Jelikož se této schůze zúčastnilo malé množství občanů, bylo navrženo provést podpisovou akci u těch občanů, kteří se nezúčastnili. Výsledek zněl velkou většinou NE.

Volby do zastupitelských orgánů, které měly být v tomto roce provedeny, byly v důsledku celostátních událostí odloženy na neurčito.

……………

 

Z kronik přepsala a komentáře doplnila

Radomíra Měkutová, kronikářka

 

Prameny:

Kroniky Chrudichrom

https://cs.wikipedia.org/wiki/První_světová_válka

https://cs.wikipedia.org/wiki/České_srdce

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dějiny zvonařství

http://www.rozhlas.cz/leonardo/historie/_zprava/507709

http://www.dejepis.com/ucebnice/prevrat-roku-1948-a-50-leta/